Hva innebærer en betalingsanmerkning egentlig for deg?

Betalingsanmerkning.com

Om Betalingsanmerkning

 

En av de mest alvorlige konsekvensene ved å ikke gjøre opp din gjeld kan være at du blir registrert med en betalingsanmerkning. Denne frykten for å bli registrert med en betalingsanmerkning er også noe inkassobyråene er veldig klar over dette brukes derfor ofte som pressmiddel i brev fra byråene for å ”motivere” deg til å betale. Denne artikkelen om betalingsanmerkning er skrevet for at du skal få en liten innføring i hvilke regler som gjelder i forbindelse med betalingsanmerkninger.

Det er ikke hvem som helst som har lov til å ha et register over betalingsanmerkninger. Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning og dermed har rett til å føre oversikt over betalingsanmerkninger. Det er for tiden 4 foretak som har slik konsesjon til å drive med kredittopplysningsvirksomhet i Norge av privatpersoner. I konsesjonsvilkårene fra datatilsynet fremgår retningslinjer for hva det er tillat å registrere betalingsanmerkninger om, samt når det kan registreres og når det skal slettes.

 

Omtvistede krav skal behandles i domstolene før det kan registreres betalingsanmerkning


Det som er helt klart er at en betalingsanmerkning ikke skal brukes som et pressmiddel for å oppnå betaling av et omtvistet inkassokrav. Dette gjelder både det å varsle om betalingsanmerkning på forhånd, samt å foreta selve registreringen. Der det foreligger et omtvistet krav hvor det ikke lykkes å komme til en minnelig løsning skal kravet bringes inn til behandling hos domstolene eller avsluttes. Først når betalingsfristen i en eventuell dom er gått ut og denne dommen er rettskraftig kan det registreres betalingsanmerkning under forutsetning av at kravet fortsatt er uoppgjort. Med andre ord skal man ha mulighet til å få prøvd et omtvistet krav for domstolene uten å bli registrert med betalingsanmerkninger, dette selv om man taper saken så lenge man innfrir kravet innen oppfyllelsesfristen i en rettskraftig dom.

 

En betalingsanmerkning kan skyldes andre forhold enn en uoppgjort inkassosak

 

Når det er snakk om en negativ betalingsanmerkning regner man normalt dette som en utestående inkasso sak. Dette er for så vidt riktig men også andre forhold kan registreres med en betalingsanmerkning. En slik registrering kan for eksempel være registrert personlig konkurs, gjeldsordning eller at forbrukeren selv har bedt om å bli sperret for kreditt. Sistenevnte er et effektivt virkemiddel for å stoppe misbruk av personalia både for personer som har blitt eller er redd for å bli utsatt for id-misbruk. Kredittopplysningsbyråene er pliktig til å sperre deg for kreditt dersom du krever dette. Vær imidlertid klar over at du da samtidig gjør det vanskelig for deg selv å få kjøpt enkle tjenester som mobiltelefon abonnement og lignende.

Mange tror at det å få et inkassokrav er ensbetydende med at de har fått betalingsanmerkning som aldri slettes. Begge deler er heldigvis feil. Regleverket er noe delt i forhold til forbrukere og næringsdrivende (et enkeltmannsforetak som ikke er registrert i foretaksregistret eller merverdiavgiftsmanntallet regnes som en forbruker i denne sammenheng). Forbruker er også i denne sammenheng bedre vernet enn næringsdrivende, slik det er vanlig i det meste annet av lovarbeid.

Mot en forbruker kan det innrapporteres betalingsanmerkning tidligst 30 etter at inkassobyrået har sendt stevning eller begjæring om rettslige skritt i inkassosaken. Dette vil i praksis si at det er uvesentlig i forhold til registrering av betalingsanmerkning hvor lenge saken har ligget hos inkassobyrået. Det som har betydning er at inkassobyrået når inkassobyrået igangsetter rettslige skritt som for eksempel ved å sende forliksklage eller begjæring om utlegg. Først 30 dager etter at et slikt tiltak er igangsatt kan inkassobyrået tidligst innrapportere betalingsanmerkning på deg.

 

Når et kredittopplysningsbyrået mottar melding om betalingsanmerking fra et inkassobyrå er de så pålagt å sende deg et brev til deg å varsle om at de har mottatt betalingsanmerkningen. Du har deretter 14 dagers frist på deg til å protestere på den kommende betalingsanmerkningen til kredittopplysningsbyrået. Uoverensstemmelsen skal avklares før betalingsanmerkningen kan registreres. Det er kredittopplysningsbyrået som har bevisbyrden på at opplysningene er korrekte. Dersom du betaler kravet innen denne 14 dagers fristen skal betalingsanmerkningen ikke brukes i kredittopplysningsdatabaser.

 

Vær forsiktig med å inngå avdragsavtaler med inkassoselskap

 

Inkassobransjen har imidlertid et unntak i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet der de gis mulighet til å registrere betalingsanmerkning før rettslige skritt. Dette gjelder i de tilfeller hvor avdragsordninger er avtalt med skyldner og ordningen deretter er misligholdt fra skyldner. Denne muligheten har tidligere vært lite benyttet av inkassobransjen, muligens på grunn av problemer med å dokumentere inngått avtale, men benyttes nå stadig i større grad. Vær derfor bevist på at du ikke inngår avtaler om større avdrag enn det du vet du klarer. En avdragsavtale med et inkassoselskap medfører normalt også et betydelig avdragsgebyr på inntil kr 975,- som de har lov til å legge på saken ved avdragsordninger på mer enn 4 avdrag.

Når det gjelder næringsdrivende er disse mindre beskyttet og vil få betalingsanmerkning registrert mot seg på et tidligere tidspunkt. På disse kan uomtvistede pengekrav registreres tidligst 30 dager etter inkassobyrået sendte sitt første krav om inndrivelse av gjelden til skyldner. Det er med andre ord ingen krav om at det må igangsettes rettslige skritt først. Kredittopplysningsbyrået er heller ikke pliktig til å sende forhåndsvarsel til næringsdrivende slik de må til forbrukere.

 

Hovedregelen er en slettefrist på 4 år for anmerkninger som gjelder uoppgjorte krav

 

En betalingsanmerkning med bakgrunn i inkasso sak kan ikke brukes lenger enn i 4 år fra den dato opplysningene første gang ble registrert. Når disse 4 årene har gått må betalingsanmerkningen slettes og inkassobyrået må eventuelt igangsette nye rettslige skritt dersom det skal registreres ny anmerkning på deg. Du skal i så fall gå igjennom en ny runde med varsel fra kredittopplysningsbyrået.

Dersom inkassosaken betales så skal betalingsanmerkningen slettes omgående. Det må imidlertid påregnes noe saksbehandlingstid før betalingsanmerkningen er slettet hos alle kredittopplysningsbyråene.

 

Du kan også få en betalingsanmerkning på bakgrunn av opplysninger i utleggsregisteret. Du kan lese mer om dette utleggsregisteret her.


Copyrighted content. All Rights Reserved.